ប្រអប់ប្រៃណីយ៍ (P.O. box)

នៅពេលបញ្ញើរបស់លោកអ្នកបានមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលផ្លាស់ប្តូរ បញ្ញើ យើងខ្ញុំនឹងចាត់ចែងបញ្ជូនដល់ដៃលោកអ្នកក្នុងចន្លោះ ១-៣ ថ្ងៃធ្វើការ អាស្រ័យលើទីតាំងអស័យដ្ឋានរបស់លោកអ្នក។

បង្កើនសុវត្ថិភាព និងការពារការសម្ងាត់របស់លោកអ្នកដោយ ជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ ប្រអប់ប្រៃសណីយ៍ នៅសាខាប្រៃណីយ៍ដែលក្បែរលោកអ្នក​​ ។ ប្រើប្រាស់ CP app របស់យើងខ្ញុំដើម្បីតាមដាន និងទទួលពត៌មាននៅពេល ដែលលោកអ្នកមានបញ្ញើមកដល់។

ជ្រើសរើសទំហុំប្រអប់សំបុត្រប្រៃណីយ៍ និងរយៈពេលជួលតាម តម្រូវការរបស់លោកអ្នក។

ខ្នាតប្រអប់ប្រៃសណីយ៍

ទំហុំ (សម.) តម្លៃ (រៀល)
small 180 x 230 x 400 60,000
large 200 x 270 x 600 80,000
Loading...