ប្រអប់វេចខ្ចប់បញ្ញើ
សម្រាប់បញ្ញើក្នុងស្រុកនិង​បរទេសមិនទាន់បូករួមថ្លៃសេវាកម្ម​
ទំហំ (សម.) តម្លៃ (រៀល)
28 x 15 x 8 1,800
30 x 18 x 15 2,500
30 x 20 x 25 3,500
40 x 26 x 25 4,500
50 x 35 x 36 6,000
55 x 40 x 40 7,500
PostPack
(សម្រាប់ការបញ្ញើក្នុងស្រុកមានរួមតម្លៃផ្ញើនិងចែកចាយដល់ផ្ទះរួចជាស្រេច)
ទំហំ (សម.) តម្លៃ (រៀល)
25 x 25 x 20 7,000
35 x 35 x 30 10,000
45 x 45 x 40 15,000
Loading...