​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

ប្រៃសណីយ៍ប័ត្រ


 គឺជាប្រភេទប័ណ្ណដែលមានរូបភាពនៅខាងមុខនិងកន្លែងសរសេរព័ត៌មាននៅខាងខ្នង ដែលធ្វើអំពីក្រដាសរឹងមានទំហំកំណត់ សំរាប់ប្រើប្រាស់នៅលើការបញ្ជូនព័ត៌មានខ្លីៗ។