​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

លក្ខណៈក្នុងការវេចខ្ចប់


  • រាល់បញ្ញើទាំងអស់(អន្តរជាតិ-ក្នុងប្រទេស)ដែលជាប្រភេទកញ្ចប់ តម្រូវអោយ អតិថិជនប្រើប្រាស់ប្រអប់វេចខ្ចប់របស់ប្រៃសណីយ៍ ដោយទិញសម្រាប់វេចខ្ចប់។
  • ចំពោះបញ្ញើប្រភេទលិខិតទាំងអន្តរជាតិ-ក្នុងស្រុក ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាមានស្រោម សំបុត្រសម្រាប់ផ្តល់ជូនអតិថិជនប្រើប្រាស់ដោយមិនចាំបាច់ទិញ។
  • រាល់បញ្ញើទាំងអស់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិ អោយអតិថិជនប្រើប្រាស់ស្កុតស្រអាប់ទេ ដើម្បី ការពារការលោតពណ៌នៅពេលស្កេនកញ្ចប់នៅព្រលាន និងដើម្បីងាយស្រួលពិនិត្យនៅ ពេលដែលអតិថិជនយកឥវ៉ាន់មកដល់បញ្ជរ ឬផ្ញើតាមភ្នាក់ងារទទួលបញ្ញើតាមគេហដ្ឋាន។
  • ការវេចខ្ចប់កញ្ចប់ទាំងអស់អាចមានការច្នៃជាប្រអប់វេចខ្ចប់ដោយខ្លួនឯង ឬតាម រយៈភ្នាក់ងារប្រៃសណីយ៍ ដើម្បីសម្រួលដល់អន្តរវត្ថុមួយចំនួន។