​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា និងធនាគារឯកទេសវីង


នៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា និងធនាគារឯកទេសវីងបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីដំណើរការសេវាផ្ទេរប្រាក់វីងនៅតាមសាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជារាជធានី-ខេត្ត។