​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាមានកិច្ចប្រជុំស្តីពីការតាមដានការអនុវត្តន៍គម្រោង ORE សម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្ម e-commerce ឆ្លងកាត់ប្រៃសណីយ៍ ក្រោមគម្រោងរបស់ Universal Postal Union សម្របសម្រួលដោយUNDP និងដោះដូរយោបល់បច្ចេកទេសលើការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធសំអាតពន្ធគយ(Customs Declaration System)របស់ប្រៃសណីយ៍សកល ជាមួយប្រព័ន្ធសំអាតពន្ធគយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ​ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អោក បូរ៉ា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា។

នារសៀលម្សិលមិញ ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាមានកិច្ចប្រជុំស្តីពីការតាមដានការអនុវត្តន៍គម្រោង ORE សម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្ម e-commerce ឆ្លងកាត់ប្រៃសណីយ៍ ក្រោមគម្រោងរបស់ Universal Postal Union សម្របសម្រួលដោយUNDP និងដោះដូរយោបល់បច្ចេកទេសលើការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធសំអាតពន្ធគយ(Customs Declaration System)របស់ប្រៃសណីយ៍សកល ជាមួយប្រព័ន្ធសំអាតពន្ធគយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ​ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អោក បូរ៉ា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា។