​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការតាមដានការអនុវត្តន៍គម្រោងORE សម្រាប់អាជីវកម្មប្រៃសណីយ៍ ក្រោមគម្រោងរបស់ Universal Postal Union និងសម្របសម្រួលដោយUNDP.

ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាព្រឹកនេះ! ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

មានកិច្ចប្រជុំស្តីពីការតាមដានការអនុវត្តន៍គម្រោងORE សម្រាប់អាជីវកម្មប្រៃសណីយ៍ ក្រោមគម្រោងរបស់ Universal Postal Union និងសម្របសម្រួលដោយ UNDP ។