​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

កិច្ចប្រជុំសរុបរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញ ASIA PACFIC POST និងការផ្តល់អនុសាសន៍ចែករំលែកបទពិសោធន៍ការងារបច្ចេកទេសល្អៗសម្រាប់ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា

កិច្ចប្រជុំសរុបរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញ ASIA PACFIC POST និងការផ្តល់អនុសាសន៍ចែករំលែកបទពិសោធន៍ការងារបច្ចេកទេសល្អៗសម្រាប់ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតនូវសេវាបញ្ញើឆាប់រហ័ស EMS និងបញ្ញើePacket សម្រាប់ផ្តល់សេវាជូនអតិថិជន និងត្រៀមទទួលការការចែកបញ្ញើonline ។