​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

ឯកឧត្តម អោក បូរ៉ា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជា អគ្គនាយក ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា និងប្រធាននាយកដ្ឋានទាំងអស់ បានទទួលជួបស្វាគមន៍ប្រតិភូប្រៃសណីយ៍វៀតណាម ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លាស់ប្ដូរ ដែលអញ្ជើញមកពិភាក្សារកគន្លឹះពង្រីកទំហំអាជីវកម្ម និងបច្ចេកទេសដល់ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា៕

ព្រឹកនេះ! ថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ 

 

ឯកឧត្តម អោក បូរ៉ា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជា អគ្គនាយក ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា និងប្រធាននាយកដ្ឋានទាំងអស់ បានទទួលជួបស្វាគមន៍ប្រតិភូប្រៃសណីយ៍វៀតណាម ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លាស់ប្ដូរ ដែលអញ្ជើញមកពិភាក្សារកគន្លឹះពង្រីកទំហំអាជីវកម្ម និងបច្ចេកទេសដល់ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា៕