​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

លេខកូដប្រៃសណីយ៍តាមតំបន់

ខេត្តក្រុង
ស្រុកខណ្ឌ
ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អំពិលទឹក Ampil Teuk Commune 040201
ឃុំ ឈូកស Chhuk Sa Commune 040202
ឃុំ ច្រេស Chres Commune 040203
ឃុំ កំពង់ត្រលាច Kampong Tralach Commune 040204
ឃុំ លង្វែក Longveak Commune 040205
ឃុំ អូរឫស្សី Ou Ruessei Commune 040206
ឃុំ ពានី peani Commune 040207
ឃុំ សែប Saeb Commune 040208
ឃុំ តាជេស Ta Ches Commune 040209
ឃុំ ថ្មឥដ្ឋ Thma Edth Commune 040210