​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

សេវាបញ្ញើប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌ


លក្ខណៈទូទៅ
ប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌគឺជាបណ្តាកញ្ចប់ទំនិញហិបទំនិញដែលផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ដើម្បីបញ្ជូនដល់ដៃអ្នកទទួលតាមរបៀបរបបមួយដោយឡែកទៀត។ប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌ មានទំហំ និងទំងន់ធំជាងបញ្ញើប្រៃសណីយ៍។ ខ្លឹមសាររបស់ប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌមិន អាចដាក់លិខិត ឬកត់ត្រារាល់ខ្លឹមសារដែលមានទំនាក់ទំនងជាបុគ្គលបានឡើយ ប៉ុន្តែរបៀបរបបវេចខ្ចប់ត្រូវបានបិទជិត។ ប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌដែលទំនាក់ទំនងក្នុង ក្របខ័ណ្ឌទឹកដីនៃប្រទេសយើងហៅថា ប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌក្នុងប្រទេស ប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌដែលមានទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងនិងប្រទេសដទៃទៀត ហៅថា ប្រៃសណីយ៍ភ៏ណ្ឌអន្តរជាតិ។

 • លក្ខខ័ណ្ឌនៃការទទួលផ្ញើ
  ប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌត្រូវមានលក្ចណៈសមស្របដូចខាងក្រោមទើបអាចផ្ញើបាន៖
  ១-ទំហំ
  ១-១ អតិបរមា៖ បណ្តោយ បូក ទទឹង បូក កំពស់ មិនអោយលើសពី ៣ម និងបណ្តោយមិនត្រូវឲ្យលើសពី ១.៥០ម
  ១-២ អប្បរមា៖ ៩សម X ១៤សម X ២សម
  ២-ទំងន់៖ ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទំងន់អតិបរមា ៣០គក្រ។
  ចំពោះប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌផ្ញើទៅអន្តរជាតិ៖ ក្រៅអំពីគោលការណ៍ដែលបានចែងក្នុងចំណុច ១និង២ ខាងលើត្រូវអនុលោមទៅតាមការកំរិតកំណត់របស់ប្រទេសទទួល។
 • មូលដ្ឋានដើម្បីបើកសេវាប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌ
  មានតែបណ្តាមន្ទីរប្រៃសណីយ៍ដែលមានសេចក្តីសំរេចរបស់ក្រសួងបានអនុញ្ញាត ឲ្យបើកសេវាប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌទើបអាចទទួលផ្ញើ និងចែកប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌបាន។ ចំពោះប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌដែលផ្ញើចេញទៅអន្តរជាតិត្រូវបានផ្ញើទៅលុះត្រាតែមាន ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសនោះតែប៉ុណ្ណោះ។
 • ការអោយរួចអាករ
  បញ្ញើប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌដែលអាចអោយរួចអាករ ត្រូវបានអនុវត្តដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ៨ ដោយឡែកចំពោះប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌផ្ញើឲ្យឈ្លើយសឹកអ្នកជាប់ទោសស៊ីវិល ត្រូវបានកំណត់អតិបរមា ៥គក្រ។ ក្នុងករណីដែលអនុរវត្ថុនោះមិនអាចបំបែកបានអាចអនុញ្ញាតដល់ ១០គក្រ។