​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

ការទទួលផ្ញើ បញ្ញើអន្តរជាតិ


រាល់បណ្តាបញ្ញើដែលផ្ញើទៅអន្តរជាតិ ការទទួលបញ្ញើប្រៃសណីយ៍
គ្មានសាខាប្រៃសណីយ៍រាជធានី-ខេត្តណាមួយ នៅក្នុងប្រទេសឬក៏ប្រទេសជាសមាជិកសហភាពប្រៃសណីយ៍សកល ដែលមិនព្រមទទួលបញ្ញើ ក៏ដូចជាការចែកបញ្ញើទៅអោយអ្នកទទួល ទោះបីជាអ្នកផ្ញើនោះជាជាតិសាសន៍អ្វីក៏ដោយ ដេលបានរស់នៅលើទឹកដី ដែលអ្នក ផ្ញើស្នាក់នៅ ឬ ស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន។ លើកលែងតែច្បាប់នៃប្រទេសទទួលហាមឃាត់ និងអន្តរវត្ថុ។