​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

តម្លៃប្រអប់វេចខ្ចប់


ទំហំ  (Size 28cm x 15cm x 8cm)

1800៛

ទំហំ (Size 28cm x 15cm x 8cm)
ទំហំ (Size 30cm x 18cm x 15cm)

2500៛

ទំហំ (Size 30cm x 18cm x 15cm)
ទំហំ (Size 30cm x 20cm x 25cm)

3500៛

ទំហំ (Size 30cm x 20cm x 25cm)
ទំហំ (Size 40cm x 26cm x 25cm)

4500៛

ទំហំ (Size 40cm x 26cm x 25cm)
ទំហំ (Size 50cm x 35cm x 36cm)

6000៛

ទំហំ (Size 50cm x 35cm x 36cm)
ទំហំ (Size 55cm x 40cm x 40cm)

7500៛

ទំហំ (Size 55cm x 40cm x 40cm)