​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail
គណនា​តម្លៃ​ផ្ញើ​ទៅ​ក្រៅ​ស្រុក​និង​ក្នុង​ស្រុក

គណនាតម្លៃសេវា បញ្ញើឆាប់រហ័ស


ឈ្មោះសេវាកម្ម តម្លៃ​ (រៀល)
បញ្ញើឆាប់រហ័ស

គណនាតម្លៃសេវា បញ្ញើប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌតាមយន្តហោះ


ឈ្មោះសេវាកម្ម តម្លៃ​ (រៀល)
គណនាតម្លៃសេវា បញ្ញើប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌតាមយន្តហោះ

គណនាតម្លៃសេវា សំបុត្រ និងកលិកប័ត្រ


ឈ្មោះសេវាកម្ម តម្លៃ​ (រៀល)
សេវាបញ្ញើសំបុត្រអន្តរជាតិ
សេវាលិខិតអនុសិដ្ឋអន្តរជាតិ
សេវាលិខិតអនុសិដ្ឋឆ្លើយតបអន្តរជាតិ

គណនាតម្លៃសេវា កញ្ចប់តូច


ឈ្មោះសេវាកម្ម តម្លៃ​ (រៀល)
សេវាបញ្ញើកញ្ចប់តូចអន្តរជាតិ
សេវាបញ្ញើកញ្ចប់តូចអនុសិដ្ឋអន្តរជាតិ
សេវាកញ្ចប់តូចអនុសិដ្ឋឆ្លើយតបអន្ដេជាតិ

តារាងតម្លៃវេចខ្ចប់

បណ្តោយ ទទឹង កំពស់ ទំងន់ តម្លៃ
28 ស.ម 15 ស.ម 8 ស.ម 0.10 គ.ក 1800 ៛
30 ស.ម 18 ស.ម 15 ស.ម 0.13 គ.ក 2500 ៛
30 ស.ម 20 ស.ម 20 ស.ម 0.18 គ.ក 3500 ៛
40 ស.ម 26 ស.ម 25 ស.ម 0.30 គ.ក 4500 ៛
50 ស.ម 35 ស.ម 36 ស.ម 0.60 គ.ក 6000 ៛
56 ស.ម 40 ស.ម 40 ស.ម 1.20 គ.ក 7500 ៛