​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

សូមជំរាបជូនអតិថិជន ទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា ដោយទទួលបានការអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរួចមក ស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវិដ ១៩ ក្នុងនោះ បុរសម្នាក់នៅលេខរៀង ទី២១ មានវិជ្ជមានកូវីដ ជាបុគ្គលិកធ្វើការនៅ #ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា សាខាផ្លូវភ្លោះ ក្រមួនសរ

សូមជំរាបជូនអតិថិជន ទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា ដោយទទួលបានការអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរួចមក ស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវិដ ១៩ ក្នុងនោះ បុរសម្នាក់នៅលេខរៀង ទី២១ មានវិជ្ជមានកូវីដ ជាបុគ្គលិកធ្វើការនៅ #ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា សាខាផ្លូវភ្លោះ ក្រមួនសរ ។ គាត់ពុំមែនជាមន្ត្រី ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាទេ សូមអតិថិជនកុំមានការយល់ច្រឡំ