​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាមានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ការបើកទទួលបញ្ញើឆាប់រហ័ស EMS និងតារាងតម្លៃថ្មី ក្នុងសម័យកាល Covid-19 នឹងចាប់ដំណើរការនៅថ្ងៃចន្ទ ទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះហើយ