​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

នាថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តម អោក បូរ៉ា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា បានបំពេញទស្សនៈកិច្ច នៅមណ្ឌលប្តូរបញ្ញើធំ របស់ក្រុមហ៊ុនប្រៃសណីយ៍ Royal Mail នៃចក្រភពអង់គ្លេស ហើយបានពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ និន្នាការវិស័យប្រៃសណីយ៍ និងឱកាសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នៅក្រុងឡុងដិ៍ ចក្រភពអង់គ្លេស រួមជាមួយ លោក Garry Carol អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ APP Corperative និង ក្រុមហ៊ុន HYPASHIP ជាដៃគូ ។