​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

ប្រាសាទបាណន់, រទេសគោ ស.វទី១២, ប្រាសាទបន្ទាយស្រី ក្បាច់ហោជាង ក្នុងឆ្នាំ១៩៩០