​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាបានសហការជាមួយស្វីសខន់ថាក់ រៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាជូនសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ

ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាបានសហការជាមួយស្វីសខន់ថាក់ រៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាជូនសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ " សេវាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន " ដែលផ្តោតទៅលើការផ្ញើអីវ៉ាន់ផ្សេងៗ ក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេសតាមប្រៃសណីយ៍ ជាពិសេសសេវាបញ្ញើឆាប់រហ័ស EMS ប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់និងមានភាពជឿជាក់ ជូនអតិថិជនក្នុងតម្លៃសមរម្យ។