​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ៧:០០ – ១៧:៣០ ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

អមអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍ទី៧០ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា